وب بی

طراحی سایت دانشگاهی

پیشنهاد ما به دانشگاه ها، به دلیل داشتن ساختاری چند وجهی و مراجعین متفاوت، برای داشتن یک وب سایت کارا و سریع، اول مطالعه و شناخت کامل ساختار آموزشی دانشگاه، محیط‌های آموزشی، انواع مراجعین، اساتید، دانشجویان، سازمانهای همکار و مرتبط و نرم افزارهای موجود در سیستم دانشگاه است.در قدمهای بعدی برای طراحی وب سایت این اطلاعات جمع آوری و با اصول معماری اطلاعات، ساختار بندی شده تا بتوان بهترین روش ارائه آن را طراحی و تولید کرد. معماری اطلاعات به مجموعه اصولی گفته میشود که باید در ارائه حجم زیادی از مطالب در وب سایتها رعایت شود تا کاربر در کمترین زمان و بهترین مسیر به مقصود خود برسد.

برخی از امکانات سایت دانشگاهی

عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد
عنوان امکانات در این قسمت قرار می گیرد